จัดโดย : G - Yu Creative

TH | EN

Exhibitor JAPAN EXPO MALAYSIA 2020

(Exhibitor)

ประวัติส่วนตัว (Personal Information)

Requred *
* หน่วยงาน
* ชื่อ - นามสกุล
 
* ชื่อ - นามสกุล (English)
 
* มือถือ
* เบอร์บ้าน/ที่ทำงาน
* โทรสาร
* อีเมล์
* ที่อยู่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
* การงาน
สถานที่ทำงาน
แผนก
ตำแหน่ง
* เวปไซต์

Exhibiting Information Request

1.Please indicate your interest (Can choose more than 1 choices ) (Can choose more than 1 choices ) (Can choose more than 1 choices )
booth reservation.
Send detailed information on exhibiting.
Send us the booth location proposal.
Send us the cost estimate.
2.Do you have an agent/importer or a local office in Thailand?
Yes
No
3.Comment
4.How did you know about JAPAN EXPO THAILAND 2018? (Can choose more than 1 choices )
From exhibitors/visitors
Email
Postal Mail
Official Website
Search engines
Search engines
Advertisement/article on magazine etc.
Through links from other websites
Others
5.Other Comment